آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

۱۳۹۴/۰۴/۱۶

اجرای زنده علیرضا قربانی در اختتامیه اولین دوره «جایزه داستان تهران»

آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

۱۳۹۴/۰۴/۱۶

اهدای جوایز اولین دوره «جایزه داستان تهران»

آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

۱۳۹۴/۰۴/۱۶

سخنرانی علی خدایی رییس هیات داوران اولین دوره «جایزه داستان تهران»

آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

۱۳۹۴/۰۴/۱۶

سخنرانی مینا فرشیدنیك سردبیر ماهنامه داستان همشهری و دبیر جشنواره «جایزه داستان تهران»

آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

۱۳۹۴/۰۴/۱۶

تقدیر از قاسم هاشمی نژاد نویسنده پیش كسوت حوزه ادبیات شهری

آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

۱۳۹۴/۰۴/۱۶

سخنرانی جمال كامیاب مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران

آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

۱۳۹۴/۰۴/۱۶

سخنرانی مهدی ذاكری مدیرعامل موسسه همشهری