پیش از این شب‌ها

«نه»، یک کلمه‌ی دوحرفی است که برای یک زندگی آرام و پُربازده خاصیتی جادویی دارد و زندگی من همیشه از این جادو بی‌بهره بوده است.