در زمینه روشن

چادرِ گل‌دار زير آسمان بوي تعليق مي‌دهد. لباسِ داخل خانه است، خواه سر سجاده باشد خواه پيش مهمان، اما دمِ دست بودن و سادگيِ پوشيدنش آن را به لباسِ لحظه‌هاي اضطرار هم تبديل مي‌كند، به مرز لرزان اندروني و بيروني.

پیش از این شب‌ها

«نه»، یک کلمه‌ی دوحرفی است که برای یک زندگی آرام و پُربازده خاصیتی جادویی دارد و زندگی من همیشه از این جادو بی‌بهره بوده است.

مزمار

یک میکروفن در مسجد نصب کردند. با دستگاه تقویت صدا، صدا را از طریق یک رشته‌سیم به مرکز تلفن در خیابان اکباتان منتقل ‌کردند و با رشته‌سیمِ یک خطِ تلفنِ دیگر صدا را در محل فرستنده، دریافت ‌کردند.