سواد مکتبی

عکس‌هايی از مکتب‌خانه تا مدرسه‌‌‌های نو در عصر قاجار

روال این بوده که بعد از پنج‌سالگی بچه‌ها را به مکتب می‌فرستاده‌اند. کلیاتی شاملِ خواندن و نوشتن، روخوانیِ قرآن و یادگیری صرف‌ونحوِ عربی، کمی ریاضیات و کمی فقه جزو مبانیِ ابتداییِ آموزش بود.

در زمینه روشن

چادرِ گل‌دار زير آسمان بوي تعليق مي‌دهد. لباسِ داخل خانه است، خواه سر سجاده باشد خواه پيش مهمان، اما دمِ دست بودن و سادگيِ پوشيدنش آن را به لباسِ لحظه‌هاي اضطرار هم تبديل مي‌كند، به مرز لرزان اندروني و بيروني.

آفتاب‌خوابی

شش قاب از بعدازظهرهای تابستان

چطور آدم می‌تواند وقتی جهان از شدت انرژی در حال ذوب‌شدن است بخوابد؟ چطور می‌تواند این‌قدر به وسوسه‌ها و كرشمه‌های طبیعت، بی‌اعتنا باشد؟ آیا یك‌جور تاكتیك باستانی بقا است؟