مسابقه‌ي چهل‌و‌دوم

تیر ۱۳۹۳

اعتبار تا پنجم مردادماه

به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید.
دیالوگ باید کمتر از بیست کلمه و البته طنزآمیز باشد؛ یعنی پتانسیل طنز نهفته در تصویر را آزاد کند.