جمله نابینا بودند

آبان ۱۳۹۲

رويای پادشاه هند پيش از حمله‌ی اسکندر در جوامع الحکايات

مردی دیدم تشنه که در آب می‌گریخت و اسب در عقب او می‌رفت و البته او به آب التفات نمی‌کرد و آتش تشنگی را بدان نمی‌نشاند.