تیر ۱۳۹۶

از همان ابتدای مسیر، ازدحام جمعیت جهت حرکت ما را سمت محل وداع تعيين كرد ـ زنجیره‌ای انسانی به طول هجده کیلومتر. گروهی اشک می‌ریختند، گروهی شعار می‌دادند، گروهی پلاكارد دست می‌گرفتند، گروهی آيينی می‌رقصیدند… شهر یکپارچه تصویر ماندلا بود و می‌شد در قلب تک‌تک مردم، مهر نلسون ماندلا را ديد.