۱۳۶۹، تهران. خبرنگار و مترجم. كارشناس ارشد ادبيات روسي از دانشگاه تربيت مدرس. با نشرياتي مثل «همشهری جوان» و«اندیشه‌پویا» همكاري داشته‌است. او از مترجمین کتاب «آرامگاه لنین» نوشته‌ي فاضل‌اسکندر است.

بهمن ۱۳۹۵

لیدیا ایوانوونا بدون فکر قبول کرده بود حیوانی را پیش خودش بیاورد و دوستش هم احتمالا همین را می‌خواست اما او که فقط می‌خواست دست‌کم برای یکی از حیوانات جایی پیدا کند، توقع نداشت لیدیا ایوانوونا پلنگ را بردارد. گرچه نمی‌شود گفت لیدیا ایوانوونا، موقع انتخاب، دنبال پلنگ بوده باشد از آن‌سو به‌نظر هم نمی‌رسید خامِ حرف‌های دوستش شده باشد که در تشبیه پلنگ به گربه‌ی ملوس خانگی مذبوحانه اغراق می‌کرد.