بهمن ۱۳۹۵

حاج افشار نصف کرایه‌ی مرسوم را می‌گرفت و به جایش یک شرط داشت. اتاق‌هایش را فقط به دانشجوهای مومن اجاره می‌داد و اگر می‌فهمید کسی نماز نمی‌خواند سر ماه جوابش می‌کرد. کرایه‌اش را هم نمی‌گرفت.