۱۳۲۶، مشهد. شاعر و نویسنده. او را از شاعران نزدیک به جریان شعر دیگر می‌شناسند. از عالیزاده دو مجموعه‌شعر به نام‌های «روزنامه‌ی تبعید» سال ۱۳۸۱ (برنده‌ی جایزه‌ی ادبی كارنامه در بخش شعر) و «دوچرخه‌ی آبی» سال ۱۳۹۴ منتشر شده است.

آبان ۱۳۹۶

پشت در كه رسیدم یادم آمد كلید برنداشته‌ام. پرسیدم: «كیه؟» پرسید: «آقای اعتماد شما هستید؟» گفتم: «بله، و روی زنگ در هم نوشته، شما؟» گفت: «لطفا باز كنید، غریبه نیست.» گفتم: «صدا كه آشنا نمی‌زنه، چه‌كار داشتید، اسم‌تون چیه؟» گفت: «به اسم نمی‌شناسید به قیافه چرا، ضمنا سرما هم خورده‌م.»