تیر ۱۳۹۶

چند ماه بعد رفتیم کامپالا. جز یادداشت‌های تصویر‌یای که از بچه‌ها و طبیعت و فرهنگ شهر ثبت می‌کردیم، یکی از کارهای ما پیدا کردن خانواده‌هایی بود که هرکدام با بزرگ کردن ده دوازده تا از این بچه‌ها، حامی روحی‌روانی آنها بودند.