۱۳۶۳، میاندوآب. شاعر و مترجم. دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی در دانشگاه اژه‌ی ازمیر. تقی‌زاده رمان «شیر تلخ» اثر الیف شافاک و مجموعه‌شعر «شهر یک‌نفره» را به فارسی ترجمه کرده است.

اردیبهشت ۱۳۹۷

همه‌چیز طبق برنامه پیش رفت و من وارد دانشگاه شدم. اوایل روزهای خوبی نداشتم. سردرگم بودم. روزهای قبل آمدن، در اتاق کوچک خانه‌ی برادرم اتابک در تهران مدام برای خودم زندگی‌ام در ترکیه را تصویرسازی می‌کردم. همه‌چیز شاعرانه بود اما در واقعیت این‌طور شروع نشده بود.