۱۹۶۹، آمریکا. نویسنده و منتقد ادبی. تاکنون چندین ناداستان در نشریات مختلف از او منتشر شده است. مجموعه‌مقاله‌ی
«Broad Strokes: 15 Women Who Made Art and Made History» به قلم او است.

مرداد ۱۳۹۶

سفرهای وحشیانه با ماشین و قوانین مدرسه‌ی قبلی‌ام ناخواسته مرا شجاع کرده بودند و چون هنوز کلمات به‌تنهایی قدرت تخریبم را نداشتند، با بهترین دوست‌هایم پورشا و جسی روی صندلیِ بزرگی نزدیک در می‌نشستم ـ آن‌ها هم برادران بزرگ‌تری داشتند که بی‌باک‌شان کرده بودند ـ جایی که تا می‌رسیدیم می‌نشستیم و یک‌جورهایی دوستش داشتیم.