۱۹۸۹، ترکیه. پژوهشگر و مدرس. دکترای زبان‌شناسی ترکی استانبولی. مدرس زبان ترکی در موسسه‌ی یونس‌امره در تهران و کابل. در حال حاضر ویراستار مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا است.

اردیبهشت ۱۳۹۷

بعدها وقتى به چهارراه استانبول رفتم از ندیدن ساختمان باابهتى که بر ما لبخند مى‌زد متاسف شدم. انسان با جایى که زندگى مى‌کند، انسان‌هاى دوروبرش، آرایشگاهی که مى‌رود، میوه‌فروشى که خرید مى‌کند، رستورانى که غذا مى‌خورد انس مى‌گیرد و بعد از مدتى آن مکان‌ها در خاطراتش جایگیر مى‌شوند.