۱۹۴۸، مصر. نویسنده، فیلمنامه‌نویس و مترجم. دکترای فلسفه‌ی ادبیات از دانشگاه مسکو. مجموعه‌داستان‌های «رائحه.. الخبز» و «قطعه.. لیل» و فیلمنامه‌ی «عائلات محترمه..» از آثار او است.

تیر۱۳۹۷

تنها وجه اشتراک‌شان این بود که همگی با‌متانت و در سکوت به من زل زده بودند. یادم نیست اول کدام‌شان آمد طرفم و بدون ‌هیچ حرفی دستِ خداحافظی داد و مرا پشت سرش تنها گذاشت. شاید هوشیاری بود، یا امید، یا آرزو، یا شاید هم شجاعت.