۱۳۶۶، بندرعباس. فیلمساز و تدوینگر. کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی. او فعالیت ادبی خود را از اوایل دهه‌ی ۸۰ شروع کرد. فیلم‌های کوتاه «قطب‌جنوب» و «بندرگمبرون» و مستند «نسخه‌ی بازبینی» از آثار او است.

اردیبهشت ۱۳۹۷

چند سال بعد از آن ماجرا و با ورودم به دبستان گونه‌ی زیست‌شناسی من مشخص شد؛ به دسته‌ی یکجانشینان و خیره‌شوندگان تعلق داشتم. گونه‌ای که کاری جز خیالبافی ندارند و تنها برای سه کار اصلی از سر جایشان بلند می‌شوند. در همه نوع آب و هوایی قادر به زیست هستند اما من مجبور بودم علاوه بر سه کار اصلی روزانه مدرسه هم بروم و مدرسه بزرگ‌ترین لطمه به جهان خیالبافی‌ام بود.