تیر۱۳۹۷

وسط دریای ظلمانی سوسوی چراغ‌های بندر پیدا بود. سکوت بود و جز صدای دلنشین برخورد ریز موج به بدنه‌ی قایق حلبی هیچ صدایی نمی‌شنیدیم. اغو نگاهی به ستاره‌ها کرد. یک دست نخ ماهیگیری و دست دیگرش به سمت ستاره‌ها نشانه رفت.

تیر۱۳۹۷

به‌سرعت سر برگردانده بودند بی‌آن‌که بتوانند وحشتی را که به چهره‌شان دویده بود پنهان کنند اما در چهره‌ی مرد که سر به زیر انداخته بود کوچک‌ترین تغییری ایجاد نشده بود. گویا به ترسیدن دیگران عادت داشت.

تیر۱۳۹۷

زن دوباره گفت: «مطمئنی حیوون نداره؟» مرد گفت: «آره مطمئنم. حداقل تو این فصل. به‌جز چندتا سگ ولگرد بی‌آزار» و دست‌هایش را زیر آب محکم به هم مالید.

تیر۱۳۹۷

تنها وجه اشتراک‌شان این بود که همگی با‌متانت و در سکوت به من زل زده بودند. یادم نیست اول کدام‌شان آمد طرفم و بدون ‌هیچ حرفی دستِ خداحافظی داد و مرا پشت سرش تنها گذاشت. شاید هوشیاری بود، یا امید، یا آرزو، یا شاید هم شجاعت.

تیر۱۳۹۷

گفتم: «با من می‌آی بریم یه ‌جای دوری، یه ‌جایی که هیچ‌کس غیر از من و تو نباشه و میون مردم با خوبی و خوشی زندگی کنیم.» ایستاد کنارم و گفت: «این‌جا کویره، خیلی گرمه، چه خوب شد لباس‌های زمستونه‌م رو آوردم با خودم.»

تیر۱۳۹۷

نزد این مردم شاعری حرفه‌ی بدیمنی به حساب می‌آمد، حرفه‌ای که جایگاه جغرافی‌دانان و ریاضی‌دانان را که از قرن‌ها پیش مستبدانه آن سرزمین را اداره می‌کردند از بین می‌برد.

تیر۱۳۹۷

هر روز شکمش را وارسی می‌کند. چند ماه است شکمش شده مرکز جهان. نمی‌تواند به چیزی غیر از آن فکر کند. نمی‌خواهد هم. فکر می‌کند دوقلوها حالا اندازه‌ی بچه‌گربه‌اند. چشم و لب و دهان دارند و شناور در مایع گرم به این طرف و آن طرف می‌روند و لابد حرکت دست او را بر دیواره‌ی دنیا‌یشان احساس می‌کنند ولی نمی‌ترسند.

تیر۱۳۹۷

حالا نشسته‌ام وسط زمین تمرین پسر دردانه‌ام، پاهایم را دراز کرده‌ام روی خاک‌اره‌ها. دلم می‌خواهد چنگ بزنم و خاک‌اره‌های کف پادوک را با دست جمع کنم دورم، مشتم را ازشان پر کنم، دو دستم را بیاورم بالا و بریزم‌شان روی سر.