تحریریه

سردبیر: مینا فرشیدنیک
مشاور سردبیر: احسان‌ لطفی
دبیر تحریریه: آرش صادق‌بیگی
روایت‌های مستند: مونا تاروردی، نسیم مرعشی
ترجمه: کیوان سررشته، فروغ منصور قناعی
روایت‌های داستانی: محمد میرزاخانی، محمدرضا بهزادی
ويرايش فنی: فاطمه حميدی

دبير اجرایی: زهرا ساعدی
امور داخلی: سحر گلكار

فنی و هنری

مدیر هنری: روح‌اله گیتی‌نژاد
دبير عكس: مهری رحيم‌زاده
صفحه‌آرایی: مجید اصغری
مدیر فنی: علی محافظت‌کار ابدی
سرپرست چاپ: حبیب آهنگر متجدد رضایی
کارشناس چاپ: مجید مبشری

سایت

طراحی و اجرا: تحريريه‌ی داستان، ناصر رفيع
طراحی لوگو و هنری: روح‌اله گیتی‌نژاد