جنازه‌ی محمدعلی‌شاه در کالسکه‌ی تشریفات تشییع (هِرس)
پشت سر کالسکه‌ ‌احمدشاه و برادرانش به همراه جمعی از رجال ایرانی مقیم ایتالیا دیده می‌شوند.

→ بازگشت به «تشییع در تبعید»