صف تشییع‌کنندگان
در تصویر احمدشاه قاجار و برادرش حسینعلی‌میرزا اعتضادالسلطنه و شاهزاده میرزا رضاخان ارفع‌الدوله و میرزا مصطفی خان صفاءالممالک، سفیر ایران در ایتالیا، و غفارخان جلال‌السلطنه، وزیرمختار،
دیده می‌شوند.

→ بازگشت به «تشییع در تبعید»