تنها عکس به‌دست‌آمده از مراسم بازی فوتبال در بیرجند|میرزا رضا عکاس
۱۲۹۵ شمسی| آرشیو موسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران

→ بازگشت به «میمِ عزیزم»