آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

۱۳۹۴/۴/۱۶اجرای زنده علیرضا قربانی در اختتامیه اولین دوره «جایزه داستان تهران»

آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

۱۳۹۴/۴/۱۶اهدای جوایز اولین دوره «جایزه داستان تهران»

آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

۱۳۹۴/۴/۱۶سخنرانی علی خدایی رییس هیات داوران اولین دوره «جایزه داستان تهران»

آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

۱۳۹۴/۴/۱۶سخنرانی مینا فرشیدنیك سردبیر ماهنامه داستان همشهری و دبیر جشنواره «جایزه داستان تهران»

آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

۱۳۹۴/۴/۱۶تقدیر از قاسم هاشمی نژاد نویسنده پیش كسوت حوزه ادبیات شهری

آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

۱۳۹۴/۴/۱۶سخنرانی جمال كامیاب مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران

آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

۱۳۹۴/۴/۱۶سخنرانی مهدی ذاكری مدیرعامل موسسه همشهری