بلاتشبيه گويا نوجواني

آبان ۱۳۸۹

روایتی از سفرنامه منظوم حجِ زوجه میرزا خلیلِ رقم‌نویس، زنی از عهد صفوی

طوري كاروان را از همه آنچه داشته خالي مي‌كنند كه ديگر همه كاروان با هم يكي مي‌شوند چه آنكه در شهر خودش ارباب بوده چه آنكه درويش بوده، همه بي‌چيز مي‌شوند و مجبور مي‌شوند با پای پياده راه بيفتند به سمت مكه.