جمله نابینا بودند

آبان ۱۳۹۲

رویای پادشاه هند پیش از حمله‌ی اسکندر در جوامع الحکایات

مردی دیدم تشنه که در آب می‌گریخت و اسب در عقب او می‌رفت و البته او به آب التفات نمی‌کرد و آتش تشنگی را بدان نمی‌نشاند.