تفنگ، تنهايي و چشم‌هاي پدرم

خرداد ۱۳۹۲

پدرم پشت ميز درب‌وداغان فلزي، روي صندلي درب‌وداغان فلزيِ تاشو مي‌نشست و «هواي تازه»ی شاملو را مي‌خواند. هواي گرم و شرجيِ رودسر در سكوت ظهر چنان حوصله سرمي‌برد كه نشستن در مغازه‌اي كه حتي هفته‌اي يك مشتري نداشت، اعصابِ مار مي‌خواست و سكون آفتاب‌پرست!