اتومبيل محمدعلي‌شاه كه پيش از سوار شدن،  با بمب دست‌ساز حيدرخان منفجر شد 
  برگرفته از نشريه‌ي ايلوستراسيون به تاريخ 28 مارس 1908 ميلادي.

بهمن ۱۳۹۴

گزیده‌ای از خاطرات مبارزین بااستبداد در عصر مشروطه

دو روز بعد مستبدين از بالاي كوه پايين آمدند و نزديك شدند، و هي خبر مي‌آوردند. يكي مي‌گويد بيست، يكي هجده، يكي مي‌گويد هفده هزار نفر هستند. آنچه محقق است اين است كه عده‌شان از هميشه بيشتر است.