خانه‌‌هاي خالي خرمشهر در زمان جنگ | بهمن جلالي

خرداد ۱۳۹۵

روایتی از مقاومت تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر

می‌گوید در روزهای خیلی سختی با هم بوده‌ایم؛ در جنگ. و عاطفه‌مان در صلح از بین نمی‌رود. می‌گوید رابطه‌مان ناگسستنی است. پایداری محبت ایجاد می‌کند. می‌گوید خون همه‌ی ما با هم در خرمشهر ریخته شده.