۲۰۰۲-۱۹۱۸، هند. نویسنده، شاعر، موزیسین و بازیگر. میلیگانِ ایرلندی تبار کتاب‌های بسیاری نوشت که مهم‌ترین آن‌ها رمان طنزِ Puckoon و هفت جلد خودزندگی‌نامه‌ی او است که در آن‌ها به بیان خاطرات خود از جنگ جهانیِ دوم می‌پردازد. او‌ هم‌چنین سازنده، نویسنده و یکی از بازیگران برنامه‌ی رادیوییِ مشهورِ The Goon Show بود که از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۰ پخش
می‌شد.

45-miligan-pishkhaan

تیر ۱۳۹۳

ما را بردند به میدان مشق فربرایت که طرز کار با مسلسل‌های برن و ویکرز را یادمان بدهند. روز با حرف‌ها و دشنام‌های گروهبانِ پیاده‌نظام گذشت اما برای من جور بدی تمام شد.