71-yeknafar-pishkhaan

آبان ۱۳۹۵

چند مواجهه با خبر ربوده شدن امام موسی صدر

آخرين مواجهه با امام موسي صدر پيش از وقوع ربوده شدن انگار مقدمه‌اي است براي روشن‌تر شدن تصوير اتفاق اصلي. حسن حبيبي، سرشناس‌ترين معاون اول تاريخ جمهوري اسلامي، در آن دوران جوانی مبارز بود که آرمان‌ها و دغدغه‎هایش را نه در ایران که در فرانسه و دانشگاه دنبال می‌کرد و در اين مسير سید موسی صدر را پیدا کرده بود.

حامد حسني‌پور، 1394

آبان ۱۳۹۴

به چهره و عادت می‌شناختیم‌شان. به آن طرز خاصی که هرکدام‌شان داشتند و برچسب‌شان بود اما توی دلمان به همه‌شان می‌گفتیم «دیوانه». قصد بدی البته نداشتیم. حتی شاید این زیباترین اسمی بود که در آن فضا و از آن منظر، می‌توانستیم روی آن آدم‌ها بگذاریم. بهتر از اسم‌های فنی و پزشکی متاخر. شاید به خاطر سادگی و کلی بودنش. انگار اسمی انتزاعی باشد برای یک واقعیت خارجی، که ناظر به هیچ ترجیحی نیست.