۱۹۵۶، آمریکا. نویسنده و منتقد. نویسنده‌ی مجموعه‌مقالات Paris to the Moon. گاپنیک را بیشتر به واسطه‌ی نوشته‌هایش در نیویورکر می‌شناسند. او رمان‌های The King in the Window و The Steps Across the Water را در حوزه‌ی ادبیات کودکان نوشته است.

david waller

دی ۱۳۹۴

من تصمیم گرفتم رانندگی یاد بگیرم چون می‌خواستم رانندگی یاد بگیرم، نه چون ـ این را به هرکسی که گوشش بدهکار بود گفتم ـ دنبال استعاره‌ای برای میانسالی می‌گشتم، یا چون می‌خواستم از بندِ گذشته‌ی پیاده‌‌ام رها شوم، یا چون می‌خواستم زمانِ تلف شده در صندلیِ مسافر را جبران کنم. زن‌ها زیاد درباره‌ی یاد گرفتن رانندگی نوشته‌اند؛ برایشان سمبل یک رهایی بزرگ‌تر و متعالی‌تر است.