۱۳۴۳، آبادان. نویسنده، نمایش‌نامه‌نویس، منتقد و ویراستار. مجموعه‌داستان‌های «پوکه‌باز»، «باغ‌ملی»، «گنبد کبود» از‌آثار او است. اسدی کتاب‌های «شب‌نشین کوی سربازان» (در شناخت غلامحسین ساعدی) و «افسون چشم خورشید: رستم و سهراب و رستم و اسفندیار» (بازنویسی داستان رستم و سهراب و رستم و اسفندیار از شاهنامه) را تالیف کرده است.

بيغوله باد

مرداد ۱۳۹۴

صدای خش‌خشي پیچید و از پشت همان دیوار خراب که داشتند در پناهش حرف می‌زدند، پیرزنی سیاهپوش بیرون آمد. دلنگ‌دلنگ، کیسه‌ای چاق و پاره‌پوره را بسته به طناب دنبال خودش می‌کشید. سر و صورتش پشت روبنده پیدا نبود. ایستاد و بی اعتنا به بچه‌ها زیر لب چیزی گفت بعد چندبار با این دست زد پشتِ دست دیگرش. فوتی کرد و باز چیزی گفت و خمیده راه افتاد.