۲۰۰۱ ـ ۱۹۰۹، آمریکا. نویسنده و منتقد ادبي. برنده‌ی جایزه‌ی‌ ادبی پولیتزر برای رمان
«The Optimist's Daughter» در سال ۱۹۷۲. او سه بار برنده‌ی جایزه‌ی اُ.هنری برای مجموعه‌داستان‌هایش شده و همچنین در سال ۱۹۹۲ برنده‌ی جایزه‌ی ادبی پن/ مالامود شد. از آثار او می‌توان به رمان‌های«The Shoe Bird»  و «Delta Wedding» و مجموعه‌داستان‌های «A Curtain of Green»،و«The Golden Apples» اشاره کرد.

شهریور ۱۳۹۶

کفپوش راهرو تبله کرده بود. ماریان حس کرد دارد روی موج راه می‌رود اما پرستار اصلا عین خیالش نبود. راهرو بویی می‌داد مثل بوی توی ساعت. همه‌جا ساکت بود تا رسیدند پشت در یک اتاق؛ پیرزنی گلویش را مثل بع‌بع بره صاف کرد. پرستار همین در را انتخاب کرد. مکث کرد، دست‌هایش را باز کرد، آرنجش را تا کرد و یک‌وری شد تا کمربندش را مرتب کند.