۱۳۶۲، تهران. نويسنده. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي. رمان‌های «حرفه: خرابكار»، «زير سايه‌ي اكاليپتوس‌ها» و «سمفوني ناكوك رنگ‌ها» از آثار او است.

ارديبهشت ۱۳۹۵

آن روز با روزهای دیگر فرق داشت. قرار بود به ديدن پدر برويم. رحمان، راننده‌ی بوسنیایی سفارت با آن موهای کوتاه تیغ‌تیغی سفید، از سرویس مدرسه پیاده‌مان کرد و رفتیم خانه. مامان گفت زود لباس‌هایمان را عوض کنیم.