آذر ۱۳۹۴

اصلا آدم صبح نبود، از وقتی هم فهمیده بود اختراع لامپ کارِ انيشتن نیست، سگرمه‌هايش بيشتر رفته بود توی هم. گفت كه حاضر نیست عصر توي جشن عصا شرکت کند: «یک مشت آدم علاف دایره تنبک بزنن و به ریش ما که موقع راه رفتن لق می زنیم بخندن، من پامو تو این مسخره بازی ها نمی‌ذارم گفته باشم.»