آبان ۱۳۹۵

بابا کارمند آموزش و پرورش که شد کتابفروشی را ول کرد اما همیشه نوستالژی آن دوره را داشت. بچه که بودم همیشه با عشق و حسرت خاطرات دوران کتابفروشی مهر را برایم تعریف می‌کرد. دوست داشت دوباره کتابفروش شود. می‌گفت بازنشسته که شدم یک روز کتابفروشی می‌زنم.