مراسم نیاز به خوب بودن

آذر ۱۳۹۲

ترتیب منبر رفتن برحسب اهمیت ذاکر بود، یعنی جوان‌ترها و کم‌مایه‌ترها اول می‌رفتند و هرچه جلو می‌آمد به شخص مهم‌تر می‌رسید تا نفر آخر که می‌بایست پرمشتری‌ترین و معنوی‌ترین فرد باشد. روضه‌ی او از همه درازتر بود و اشک بیشتر می‌گرفت.