۱۳۵۵، قم. تصویرساز و کاریکاتوریست. کارشناس گرافیک از دانشگاه تهران و کارشناس‌ارشد انیمیشن از دانشگاه هنر. برنده‌ی جوایزی چون دو دوره‌ی بخش کاریکاتور جشنواره‌ی مطبوعات و هشتمین دوسالانه‌ی بین‌المللی کاریکاتور تهران. همچنین داوریِ جشنواره‌های بسیاری را به ‌عهده داشته است ازجمله دو دوره‌ سوگواره‌ی پوسترهای عاشورایی و جشنواره‌ی بین‌المللی کاریکاتور تبریز.

داستان یک‌خطی

اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

اعتبار تا شانزدهم فروردین ۹۴

این پنجاهمین مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است:
به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید.

بهمن ۱۳۹۳

اعتبار تا پنجم اسفندماه

این چهل‌ونهمین مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید.

مسابقه‌ی چهل‌وهشتم

دی ۱۳۹۳

اعتبار تا پنجم بهمن‌ماه

این چهل‌وهشتمین مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید.

آبان ۱۳۹۳

اعتبار تا پنجم آذرماه

به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید. دیالوگ باید کمتر از بیست کلمه و البته طنزآمیز باشد؛ یعنی پتانسیل طنز نهفته در تصویر را آزاد کند.

مهر ۱۳۹۳

اعتبار تا پنجم آبان‌ماه

به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید. دیالوگ باید کمتر از بیست کلمه و البته طنزآمیز باشد؛ یعنی پتانسیل طنز نهفته در تصویر را آزاد کند.

مسابقه‌ی چهل‌وچهارم

شهریور ۱۳۹۳

اعتبار تا پنجم مهرماه

به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید. دیالوگ باید کمتر از بیست کلمه و البته طنزآمیز باشد؛ یعنی پتانسیل طنز نهفته در تصویر را آزاد کند.

مرداد ۱۳۹۳

اعتبار تا پنجم شهریورماه

به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید. دیالوگ باید کمتر از بیست کلمه و البته طنزآمیز باشد؛ یعنی پتانسیل طنز نهفته در تصویر را آزاد کند.

مسابقه‌ی چهلم

اردیبهشت ۱۳۹۳

اعتبار تا پنجم خردادماه

به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید.
دیالوگ باید کمتر از بیست کلمه و البته طنزآمیز باشد؛ یعنی پتانسیل طنز نهفته در تصویر را آزاد کند.

مسابقه‌ی سی‌ونهم

اسفند ۱۳۹۲ و فروردین ۱۳۹۳

اعتبار تا شانزدهم فروردین

به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن (ماهی سمت چپ) بنویسید.
دیالوگ باید کمتر از بیست کلمه و البته طنزآمیز باشد؛ یعنی پتانسیل طنز نهفته در تصویر را آزاد کند.

مسابقه‌ی سی‌ونهم

بهمن ۱۳۹۲

اعتبار تا پنجم اسفند

به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید.
دیالوگ باید کمتر از بیست کلمه و البته طنزآمیز باشد؛ یعنی پتانسیل طنز نهفته در تصویر را آزاد کند.

مسابقه‌ی سی‌وششم

آذر ۱۳۹۲

اعتبار تا یکم دی‌ماه

به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید. دیالوگ باید کمتر از بیست کلمه و البته طنزآمیز باشد؛ یعنی پتانسیل طنز نهفته در تصویر را آزاد کند.

آبان ۱۳۹۲

اعتبار تا یکم آذرماه

این سی‌وپنجمین مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید.

محمدرضا دوست‌محمدی

مهر ۱۳۹۲

اعتبار تا یکم آبان‌ماه

ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید.

شماره 33 مسابقه داستان یک‌خطی

شهریور ۱۳۹۲

این سی‌وسومین مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن (مرد توی آب) بنویسید.