مهر ۱۳۹۵

در بيروت با رفقاي ايراني ملاقات نمودم. در آن‌وقت شاگرد ايراني در شهر بيروت و لبنان زياد بودند؛ قريب دویست نفر يا بيشتر شاگرد مدرسه بودند. در آن موقع مدارس بيروت تعطيل بود. برنامه‌هاي مدرسه‌ی فرانسوي بيروت را (مدرسه‌ی «سن ژوزف» مدرسه‌ی فرانسوي‌ها بود) به دست آوردم كه در تابستان به فكر تهيه‌ی امتحان باشم. چون فرانسه مي‌دانستم تحصيل در دانشگاه آمريكايي ممكن نبود.