آب دریاها سخت تلخ است

اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

صید بهاری پره در شمال

هم‌دلی ما در گفتن «چه ماهی بزرگ و گوشتی‌ای» خلاصه می‌شد. احساسات آبکی زیادی توی این حرف است ولی وقتی به تصویر درمی‌آید ملموس‌تر و قابل درک‌تر می‌شود. فرقش مثل دیدن حادثه از تلویزیون است. اما وقتی صحنه را از نزدیک و بدون هیچ واسطه‌ای می‌بینی، نمی‌توانی فقط تماشاگر باشی، اثرش را می‌گذارد.