عریض و عمیق

دی ۱۳۹۲

همسرم آرام به زمین می‌افتد. پسرم با دوستانش دارند کیک می‌برند و لحظه‌های خوشی دارند. روی زمین کنار همسرم دراز می‌کشم و آرام در گوشش نجوا می‌کنم و می‌مانیم زیر دست‌و‌پای پسرها.