جاي خالي قاب‌ها

اردیبهشت ۱۳۹۴

چهار تصویر از جای خالی قاب‌ها

قاب‌ها جور نفرین‌شده‌ای از خودشان رد به جا می‌گذارند. جوری که جای خالی‌شان فقط با قابی شبیه و هم‌اندازه‌ی خودشان پر شود. چرا؟ چون هیچ‌وقت کسی خودشان را نمی‌بیند، می‌خواهند خودی نشان بدهند؟ می‌خواهند بگویند ما را ببینید؟ خودِ ما را ببینید. هرچند کوتاه. هرچند در فاصله‌ی پر و خالی شدن یک خانه.