اطفاء

تیر ۱۳۹۲

خاطرات يک آتش‌نشان

سقف آشپزخانه لرزش خفیفی کرد. شاید فقط یک ثانیه طول کشید که احساس کردم زیر آوار هستم. احساس کردم همه چیز تمام شد. خیال کردم مرده‌ام.