ارديبهشت ۱۳۹۵

با چراغ‌قوه کله‌ی کچل سربازها را وارسی کرده بود و سر هرکدام‌شان را که دو فرق داشت، با ماژیک قرمز علامت کشیده بود. عقیده داشت هرکس فرق سرش دو تا باشد دو تا زن هم می‌گیرد. بیدارباش که زدند انگشت‌نما شدند.