نشکن

تیر ۱۳۹۲

حتی مامان‌بزرگ كه از غذای داخل قوطی‌های كنسرو تنفر داشت، از خود قوطی‌ها استفاده می‌كرد. قباله‌های مربوط به خانه و زمینش را در یك قوطی بزرگ قهوه گذاشته و قوطی را در اتاق زیرشیروانی پنهان كرده بود.