۱۳۵۳، تهران. مترجم. مجموعه‌داستان «خوبی خدا» از نویسندگان معاصر آمریکایی، رمان «همنام» و مجموعه‌داستان‌های «مترجم دردها» و «خاک غریب» از جومپا لاهیری را به فارسی ترجمه کرده است. همچنین ترجمه‌ی داستان‌های کودک‌ونوجوان را در کارنامه‌ی خود دارد. مجموعه‌داستان سام شپارد به‌نام «خواب خوب بهشت» و رمان «آواز بی‌ساز» از کنت هریف ترجمه‌های دیگر او هستند.

رستگاری

آبان ۱۳۹۳

یک روز در ماه آوریل، روزی که صاف و آبی بود، جک هاتورن برادرش، دیوید، را زیر گرفت. تا لحظه‌ی آخر هم می‌توانست جلوی مرگ برادرش را بگیرد، کافی بود پا بکوبد روی ترمز تراکتور. ولی نتوانسته بود فکر کند یا از آن بدتر، فکرهایش قروقاتی شده بودند و به‌این‌ترتیب فقط تماشا کرده بود.