۲۰۰۲-۱۹۱۸، هند. نویسنده، شاعر، موزیسین و بازیگر. میلیگانِ ایرلندی تبار کتاب‌های بسیاری نوشت که مهم‌ترین آن‌ها رمان طنزِ Puckoon و هفت جلد خودزندگی‌نامه‌ی او است که در آن‌ها به بیان خاطرات خود از جنگ جهانیِ دوم می‌پردازد. او‌ هم‌چنین سازنده، نویسنده و یکی از بازیگران برنامه‌ی رادیوییِ مشهورِ The Goon Show بود که از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۰ پخش
می‌شد.