۱۹۰۲- ۱۹۹۱، لهستان. نویسنده. برنده‌‌‌ی جایزه‌ی نوبل ادبیات (۱۹۷۸) و برنده‌ی جایزه‌ی کتاب ملی آمریکا (۱۹۷۰ و ۱۹۷۴).از میان آثارش مجموعه‌داستان «یک مهمانی یک رقص»، «احمق‌های چلم و تاریخ‌شان» و «دوباره‌ احمق‌های چلم» و رمان «دشمنان» به فارسی ترجمه شده‌اند.

فریب‌ها

اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

صدایش زنگ خشکِ گوش‌خراشی دارد. به مارکسیسم کاملا مسلط است و چندین زبان می‌داند؛ بارها در سوربن سخنرانی کرده است. سالی دوبار به مسکو سفر می‌کند. و انگار كه همه‌ی این‌ها کافی نباشد، پدر ثروتمندی هم دارد: پدرش مالک چاه‌های نفت در حوالی دروهوبیچ است. لازم نیست حقوق‌بگیر حزب باشد.