۱۳۶۱، زنجان. مترجم و مدرس. دکترای زبان‌شناسی از دانشگاه توکیو. عضو هیات‌علمی دانشکده‌ی زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران.

تير ۱۳۹۵

‌قايق‌های تاکاسه زورق‌های کوچکی هستند که در آبراه تاکاسه در کیوتو تردد می‌کنند. در دوران توکوگاوا، وقتی مجرمان کیوتو به تبعید در جزایر دوردست محکوم می‌شدند، نزدیکان‌شان را به زندان فرا می‌خواندند و در آنجا به آن‌ها اجازه‌ي وداع می‌دادند.