بنويس! حالت بهتر مي‌شود

اردیبهشت ۱۳۹۴

آیا نوشتن می‌تواند جنبه‌ی درمانگری داشته باشد؟

مي‌گوييد «من مي‌فهمم اما نمي‌توانم بگويمش» به اين معني‌ است که اتفاقا در فرآيند فهميدن اشکالي وجود دارد و مي‌گوييد «يک حسي دارم که نمي‌توانم آن را بيان کنم» به اين معني‌ست که چيزي را تجربه کرده‌ايد که هنوز درست و دقيق آن را نفهميده‌ايد. يکي از جنبه‌هاي درمانگري نوشتن، شناختي ا‌ست که در جريان نوشتن رخ مي‌دهد.