شماره هفتادوهفت، خرداد۱۳۹۶

۲۶۰ صفحه

در وادی مجله‌نگاری

گزيده‌هايی از يادداشت‌های سالگرد نخستين نشريات ادبی فرهنگی ايران

تبعید اجباری

آيا داستان كوتاه رو به زوال است؟

نه به رمان

چرا داستان كوتاه اقبال كمتری نسبت به رمان دارد؟

قواعد يك جست‌و‌جو

قسمت هفتم: ژانر و توصيه‌هايی برای بومی كردن آن

اوهام

خاطرات بهياران مرکز نگهداری از بيماران اعصاب و روان مزمن

جنايت و مكافات

داستان‌های هزار و يك روز؛ قسمت سوم

غيرضروری

وسايل جامانده از مهاجران غيرقانونی در مرزها

سی‌وسه نفر

روايتی از محبوس شدن معدنچيان شيليايی

جنگ و صلح

خاطرات يک مهندس عمران از جاده‌سازی در كشور كامرون