شماره هفتادوهفت، خرداد۱۳۹۶

۲۶۰ صفحه

در وادی مجله‌نگاری

گزيده‌هايی از يادداشت‌های سالگرد نخستين نشريات ادبی فرهنگی ايران

یک شغل / اوهام

خاطرات بهياران مرکز نگهداری از بيماران اعصاب و روان مزمن

یک مکان / غيرضروری

وسايل جامانده از مهاجران غيرقانونی در مرزها

تبعید اجباری

آيا داستان كوتاه رو به زوال است؟

نه به رمان

چرا داستان كوتاه اقبال كمتری نسبت به رمان دارد؟

کارگاه داستان / قواعد يك جست‌و‌جو

قسمت هفتم: ژانر و توصيه‌هايی برای بومی كردن آن